גמר חשבון לעובד זר בסיעוד


"לפעמים אתה לא צריך רק עורך דין, אתה צריך לוחם צדק, אתה צריך בן אדם"

גמר חשבון לעובד זר בסיעוד
גמר חשבון לעובד זר בסיעוד
תוכן עניינים
העסקת עובד זר בסיעוד אינה מסתכמת בתשלום השכר החודשי לו זכאי העובד. המטפל זכאי לכלל הזכויות הסוציאליות להן זכאי כל עובד בישראל, אך קיימים בעניינו מספר הסדרים מיוחדים שיש לשים לב אליהם. למרבה הצער נערך גמר חשבון לעובד זר בסיעוד על ידי המעסיק הסיעודי, שהוא בשונה ממעסיקים אחרים, לא בחר להיות מעסיק, אינו מכיר את חוקי העבודה ומצוי בעת הכי משברית בחייו. לעתים קרובות ידרש גמר החשבון בשל פטירתו של המטופל, ואף במצב זה תמצא המשפחה בשעתה הקשה נאלצת לתור אחר המסמכים והתשלומים שהועברו בתקופת עבודתו של העובד הזר. כדי להימנע מתביעה עם סיום ההעסקה וכדי לא לקפח את זכויותיו של העובד, שבמשך שנים סעד את המטופל באופן מסור, יש לבצע גמר חשבון מיד עם סיום העסקתו.

מהו גמר חשבון לעובד זר בסיעוד?

מדובר בחישוב כולל של כלל הזכויות הסוציאליות להן זכאי העובד בסיום שנות עבודתו, בניכוי ההעברות להן זכה (ככל והועברו לו). ישנם הסדרים מיוחדים עבור עובדים זרים בחלק מן הרכיבים הסוציאליים ולכן ישנה חשיבות גדולה להיכרות עם הפסיקה והחקיקה בתחום.

אילו רכיבים יש לכלול בעת גמר חשבון לעובד זר בסיעוד?

דמי הבראה:

עובד עם ותק של לפחות שנה אחת זכאי לתגמול בעד דמי הבראה. נכון ליוני 2024, תגמול בעד יום הבראה אחד במגזר הפרטי עומד על 418 ₪. מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד בשנה עולים עם הותק, כך שבשנה הראשונה זכאי העובד ל-5 ימי הבראה, בשנה השנייה ובשלישית ל-6 ימי הבראה וכן הלאה. נדגים: עובדת שסעדה מטופלת במשך שנתיים זכאית ל-11 ימי הבראה (5 בגין השנה הראשונה, ו-6 בגין השנה השנייה) בסכום 4,598 ₪. כמובן שככל שהמטפל לא הועסק מספר שלם של שנים, יש לחשב זאת באופן יחסי.

דמי חופשה:

עובד זר בסיעוד זכאי ל-14 ימי חופשה בתשלום בשנה הראשונה. זכאות זו אף היא עולה עם הותק, וכך מהשנה השישית זכאי המטפל ל-16 ימי חופשה. גובה כל יום חופשה ייגזר מהשכר היומי של העובד, ככל שהעובד מתוגמל בשכר חודשי, יש לחלק את שכר הבסיס ל-25 כדי לגלות את שכרו היומי.

דמי חגים:

כל עובד זכאי לתגמול בעד 9 ימי חגים בשנה. כלומר הוא זכאי שלא לעבוד ולקבל שכר. בגמר החשבון נרצה לבדוק האם העובד יצא לימי החג, אם כן האם הופחת שכרו ואם לא, האם שולם לו שכרו עבור עבודה בחג. ככל שהועסק העובד ביום חג הוא יהיה זכאי לתגמול נוסף בו בשווי 150% משכר עבודה רגיל של 25 שעות.

חלף גמל (פנסיה):

עובדים זרים, להבדיל מעובדים ישראלים, אינם יכולים לפתוח קרן פנסיה בישראל. אולם, זכותם לתגמול בעד רכיב הגמל לא נעלמת, אלא מוחלפת בתשלום חלף פנסיה. יש להעביר לעובד עם סיום העסקתו 6.5% משכרו החל מהחודש השביעי לעבודתו. יש לשים לב לסוגיית ההתיישנות בעניין זה.

פיצויים:

ככל שהעובד פוטר לאחר שצבר וותק של שנה לפחות, הוא זכאי לפיצוי פיטורין מלאים בגובה שכר חודשי על כל שנת עבודה. נדגיש כי גם פטירת המטופל נחשב פיטורים לפי דין, וגוררת חובה לשלם פיצוי פיטורין. ככל שהעובד התפטר, יהיה זכאי לחלף רכיב הפיצויים בקופת הפנסיה בגובה 6% ממשכורתו החודשית בעד כל חודש עבודה החל מהחודש השביעי לעבודתו.

הודעה מוקדמת:

על הצד המסיים את יחסי העבודה חלה חובה לתת הודעה מוקדמת לצד השני. לחובה זאת משמעות כספית בלתי מבוטלת, שכן על ימי ההודעה המוקדמת יש לשלם או שככל שלא ניתנה, את שוויה ניתן לקזז מסכום החשבון הכולל. יש לשים לב: גם עובד שמעסיקו נפטר זכאי לתשלום חלף הודעה מוקדמת.

יתרת שכר עבור חודש העבודה האחרון של העובד:

ככל שהעובד הועסק בחודש העובדה האחרון וטרם שולם לו שכרו יש לשלמו במועד גמר החשבון.

העסקה במקביל

מעסיקים רבים מעסיקים את העובד הזר במקביל לחברת סיעוד. בצורת העסקה זו חברת הסיעוד מעבירה לעובד שכר לפי קצבת הביטוח הלאומי של המטופל, המטופל משלים את היתרה מכיסו, והם למעשה מעסיקים את העובד במקביל האחד לשני. טעות חישובית נפוצה בעת גמר חשבון לעובד זר בסיעוד שהועסק במקביל היא חישוב כלל הזכויות, הפחתת הזכויות ששולמו על ידי חברת הסיעוד ותשלום הייתרה לעובד. זוהי טעות שעלולה לעלות למטופל אלפי שקלים, שכן אין מדובר במעסיקים בצוותא, אלא במעסיקים במקביל והמשמעות היא שכל צד אחראי על חלקו בהעסקה. ניקח לדוגמא עובד המועסק אצל שני מעסיקים שונים בהיקפי משרה חלקיים, האם נצפה שהאחד ישלם על העסקתו של העובד אצל השני? כך גם עם עובדי הסיעוד. המטופל הסיעודי אינו יכול להנות מתשלומי יתר של חברת הסיעוד ולא אחראי לתשלומי חסר באותה המידה. אי לכך, במתכונת העסקה כזו על המטופל ומשפחתו לבקש מחברת הסיעוד את תלושי השכר שניתנו למטפל הזר לאורך כל תקופת ההעסקה ולחשב את חלקיות המשרה של העובד אצל כל אחד מהמעסיקים. לדוגמא אם עולה שחברת הסיעוד הייתה אחראית על העברת 70% משכר המטפל, על המטופל להעביר לו בגמר חשבון לעובד זר בסיעוד רק 30% מהסכומים להם הוא זכאי, ללא תלות בשאלה האם חברת הסיעוד אכן שילמה את כל חובותיה. שימו לב: חישוב שלא באופן הזה עלול לעלות למטופל הרבה מאד כסף. זהו חישוב מסובך הרבה יותר, אך כדאי לערוך אותו.

מהו בסיס המשכורת לחישוב הזכויות?

שכרו של העובד הזר פעמים רבות יהיה מורכב מרכיבים וחלק מרכיבי גמר החשבון יהיו נגזרת שלו. כך לדוגמא תשלומי חלף פנסיה יחושבו כאחוז מהשכר החודשי. אך מהו אותו שכר ומה נכלל בו? שכר הבסיס יהיה השכר המשולם לעובד מידי חודש, ללא תשלום בגין עבודה בשבתות. לשכר החודשי יש לצרף את דמי הכיס ככל ששולמו לעובד. אם מהשכר נוכו סכומים שונים בגין ניכויים מותרים (מגורים, כלכלה, ביטוח רפואי וכו') יש לערוך את החישובים מהשכר ההתחלתי, לפני הניכויים. בכל מקרה השכר החודשי ממנו מחושבות זכויותיו של העובד לא יפחת משכר המינימום.

כיצד להעביר את הסכום הסופי ועל מה להחתים את העובד?

לאחר חישוב הזכויות יש להעביר לעובד את הסכום שחושב כפי שהועברו משכורותיו בהעברה בנקאית לחשבון הבנק שלו. מעסיקים רבים מחתימים את העובד על כך שלא תהיינה לו תביעות או דרישות לאחר קבלת הסכום. אנו נבהיר כי אין שום חשיבות למסמך כזה שכן גם אם הוא חתום בידי העובד אין בו כדי להגן על המעסיק בשום צורה. למעשה אין כל מסמך שיכול למנוע מעובד להגיש תביעה. ובכל זאת, יש יתרונות מסוימים במכתב גמר חשבון לעובד זר בסיעוד אם הוא מנוסח נכון. אנו נמליץ כי במכתב גמר החשבון יפרט המעסיק את הסכום ששולם לעובד בחלוקה לזכויות הספציפיות. כך ככל שתוגש תביעה יוכל בית הדין לעבודה להבין מה כבר קיבל העובד ולבחון האם זה עומד בחובות המעסיק או האם יש לבצע השלמה. כמו כן למכתב כזה יכול להיות ערך ראייתי, כך למשל אם הועברו לעובד מידי שנה תשלומים בגין דמי הבראה אך אלה לא תועדו, ניתן במכתב גמר החשבון לציין כי בכל שנה שולמו דמי ההבראה וכעת ישולמו דמי הבראה יחסיים רק לשנת העבודה האחרונה. בדומה ניתן גם לציין כיצד הסתיימה ההעסקה (פיטורין/ התפטרות/ פטירה וכו'). תיעוד זה יוכל לסייע במצב בו תוגש תביעה.

עד מתי ניתן לערוך לעובד גמר חשבון?

את גמר החשבון יש לשלם לעובד עד למועד תשלום משכורתו הבאה, כלומר 10 לחודש הבא. כך לדוגמא אם נפטר מעסיק ב-5 לחודש מאי, יש לשלם לעובד הזר את זכויותיו עד ליום 10/6. נסכם, גמר חשבון הכרחי כדי לא לפגוע בזכויותיו הקוגנטיות של העובד, וכן כדי להימנע מתביעות עתידיות. החישוב למרבה הצער מסובך ויהיה מסובך הרבה יותר אם מדובר בהעסקה במקביל. נמליץ להיעזר בעורך דין המתמחה בדיני עבודה, בהיבט של עובדים זרים בפרט, כדי להימנע מטעויות שעלולות להגיע לאלפי שקלים. עורך דין אף יסייע בניסוח מכתב קבלה וסילוק עליו ויחתם העובד, ואשר יספק את ההגנה המירבית למעסיק ולבני משפחתו. להכנת תחשיב גמר חשבון לעובד זר בסיעוד אתם מוזמנים להשאיר פרטים בלחיצה כאן.
דילוג לתוכן